Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn direct van kracht als u de eerste afspraak maakt bij Let’s Connect Coaching.

1. Algemeen
Let’s Connect Coaching is opgericht door E.J.D Steenbeek en I.M.L Ko gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de KvK onder nummer 54206170. Let’s Connect Coaching richt zich op het coachen van ouders en kinderen en op het verbinden van de beste coaches naar de juiste cliënten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Let’s Connect Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering
Indien bij verhindering van een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur, ongeacht de reden, bedragen de kosten 1 coaching sessie.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon.

Indien bij verhindering van een meerdaagse training 2 weken van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij verhindering binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

4. Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link ‘informatie’ op de website, of na te vragen bij Let’s Connect Coaching.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
De afspraken voor kinderen duren maximaal 60 minuten per sessie.
De afspraken voor volwassenen duren maximaal 90 minuten per sessie.

5. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Let’s Connect Coaching t.n.v. Communicatie & Ko en het rekeningnummer NL25INGB0007956771 te gebruiken.
Als er niet binnen het afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Let’s Connect Coaching een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Let’s Connect Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Let’s Connect Coaching volgens de aangegeven datum, is Let’s Connect Coaching genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is Let’s Connect Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Let’s Connect Coaching u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Let’s Connect Coaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Let’s Connect Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Let’s Connect Coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Let’s Connect Coaching.

7. Begeleiding
Let’s Connect Coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voorgeeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Let’s Connect Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Vertrouwelijkheid
Let’s Connect Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen.
De ouder brengt het kind tijdig naar de coach en na afloop van de sessie haalt deze het kind op het afgesproken tijdstip weer op. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.

10. Behandelovereenkomst
Let’s Connect Coaching maakt gebruikt van een behandelovereenkomst.